دیشب اعلام شد که امروز امتحان فارسی داریم :"

امروز کلاس شیمی هم دارم و تکلیف هاشم مونده :" 

دیگه جونم براتون بگه عصر هم کلاس زبان دارم تکلیف ننوشتم :" 

و همه رو دیشب ساعت 10 یادم اومد 

خلاصه من ساعت 10 خوابیدم و الارم گذاشتم رو ساعت 5 تا بشینم شیمی بخونم تا بتونم تست هاش رو بزنم (بعله امتحان فارسی به پشم های وی است ) 

ساعت 5تا 7 خوندم خوندم خوندممم 

یهو مامانم صدای جیغش اومد :«چرا سرت رو میزه دختر ،مردی؟؟؟ »

بعله وی بعد از ساعت 7 روی میز خوابش برده :"///

و با جیغ مامانش و کله گیج سر کلاس ریاضی میره :" 

پ.ن : برام دعا کنید امروز زنده بمونم 

پ.پ.ن : چرا کلاس زبانم ساعت 8:30 شبههههه ؟؟؟؟ من بد بخت باید تا 10 بیدار بمونم :" 

خیلی خوابم میاد. 

someone save me TT