میدونی سانشاین 

دروغ گفتم درسته مغزم بهت دروغ گفت اما نفهمید قلبم یا دروغ ها رو کنار میزنه یا رنج اون دروغ رو به من تحمل میکنه 

و این تاوان دروغ گفتن من بود 

درد کشیدن 

اما چرا توهم باید با من داخل این درد درد بکشی ؟؟ 

تو هیچ وقت نفهمیدی درباره چی دروغ گفتم