"شاید نباید میذاشتم دوباره من رو بشناسی 

شاید اگه نمی شناختی 

اینقدر زجر نمیکشیدی "

نسخه دوم :)