+ چرا در همه مواقع خوشحالی ؟؟

-چرا نباشم 

+یعنی تو یه دونه غم هم توی زندگی ایت نداری ؟؟

- چرا دارم 

+پس چرا خوشحالی 

-چون اگه بخوام سر هر غم دپرس بشم اون نور ابریشمی که زنده نگهم داشته نابود میشه 

پس خوشحالی میکنم سر هر چیز کوچیکی تا نابود نشم