گایز..... 

جریان ایلند دو چیه :"؟؟

بی لیفت میخواد گرل گروپ جدید بزنه ؟؟:" 

اونم ایلند دو ؟؟:" 

با رده سنی 2000 تا 2009 :" 

این قبر من کو ؟؟ 

پ.ن : بیاید دعا کنیم کونان خواهر نیکی اودیشن بده :" 

میخوام اونم ایدول شه :"