+میگم من چی میتونم صدات کنم. 

-هرچی دوست داری 

+یکتا چون من عاشق یکتا مهربونمم:)

-با هر دو صدام کن 

+باش:) 

نفس عمیقی میکشم 

چرا یکتا ؟؟؟

چون میخواد نقاب هیتوکا رو کنار بزنه ؟؟؟

چون میخواد به جای نقاب خودم رو دوست داشته باشه ؟؟


یک نفر یکتا صدام میکنه 

واقعا عادت ندارم 

ولی اون خیلی اصرار به این صدا کردن داره 

یه جورایی میخواد از نقابم عبور کنه و خودم رو در آغوش بگیره :))) 

عجیبه نه