++با دیدن کارنامه قبولی جیغ بلندی میکشم 

اول از همه به سولمیتم زنگ میزنم . 

+الووووووو سوین قبول شدم نمونه قبولللللللللللل شدممممممممممم 

_اروم تر اره منم قبول شدم..... وایسا تو الان گفتی قبول شدی؟؟

+اره اره خیلی خوشحالمممم قبول شدمممم بالاخرههههههه 

_من میدونستم قبول میشییییی 

+خیلی خوشحالمممممممم 

صدام که حالا رنگ جیغ به خودش گرفته داخل گوش هاش میپیچه ولی بازم میخنده و بهم تبریک میگه و خوشحاله 

بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنم حمله ور میشم به وب قرمز و اتیشی سنپای به اونم میگم 

و بعد از اون به وب ونوس هیونگ 

و همین تا اخر به سیتا و هیونگم و کسایی که میدونم تلاش هام رو دیدن و خوشحال میشن میگم 

اما میدونی ....... اون ها تلاش های من نبود هیتو 15 ساله ام 

__خب میدونی شیرنی این خبر حقه توعه چون من تیزهوشان قبول نشدم 

+هر دومون میدونیم میخواستی بری نمونه دولتی 

لبخندی میزنی 

لبخند میزنم 

_این چند وقت خیلی اذیت شدی 

+اوهوم 

_مثل عسل بود ؟؟

+من عسل ندوست :))))

دوباره لبخند میزنی . دستام رو دور خودم میپیچم 

جوری که انگار خودم رو بغل کردم و زیر گوشش زمزمه میکنم 

+افرین افرین افرین . این حق تو بود :)))


خودم دانم نمونه دولتی قبول شدن خلی چیز شاخی نیست و اینا:///// 

اما برای من خبر مهمی بود :")))) 

فقط یه تشکر از همه تون که با حرف ها قشنگتون بهم امید دادید:))))